ادغام سه شتاب‌دهنده و افتتاحیه محل جدید

در راستای تکمیل شدن ماموریت سازمانی، سه شتاب‌دهنده صادرات، تجارت الکترونیک و بازاریابی و فروش تحت عنوان شتاب‌دهنده تجارت بردار به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در راستای تکمیل شدن ماموریت سازمانی، سه شتاب‌دهنده صادرات، تجارت الکترونیک و بازاریابی و فروش تحت عنوان شتاب‌دهنده تجارت بردار به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در همین راستا و به بهانه افتتاحیه محل جدید در تاریخ 27 فروردین 1401 مراسمی برپا شد و ضمن بیان هدف از گردهمایی، اهداف جدید شتاب‌دهنده تجارت به تفکیک مطرح گردید.