افتتاح باشگاه فارغ التحصیلان

باشگاه فارغ التحصیلان بردار، در روز دمودی برای تیم های فارغ التحصیل افتتاح شد. این باشگاه، خدمات ویژه‌ای از جمله ارائه تسهیلات مالی کوتاه مدت از طریق صندوق حمایت از فعالان اقتصادی، امکان استفاده از خدمات توانمند‌سازی ارائه شده توسط اتاق بازرگانی و شتاب‌دهنده، امکان حضور در رویدادهای شبکه‌سازی شتاب‌دهنده و اتاق بازرگانی و … به تیم‌های فارغ التحصیل شده ارائه می‌دهد.

باشگاه فارغ التحصیلان شتاب‌دهنده صادرات بردار افتتاح شد.
هدف از افتتاح باشگاه فارغ التحصیلان، پاسخگویی به نیاز بلند‌مدت تیم‌های پذیرش شده در شتاب‌دهنده و حفظ ارتباط ایشان با بردار است. تیم‌هایی که در روز برایند بردار، پس از ارائه موفق کار خود و ارتباط گیری با سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان از شتاب‌دهنده صادرات بردار، فارغ التحصیل شده‌اند، از خدمات باشگاه فارغ التحصیلان بهره‌مند می‌شوند.

لحظه افتتاح باشگاه فارغ التحصیلان

این باشگاه خدماتی همچون تسهیلات مالی کوتاه مدت از طریق صندوق حمایت از فعالان اقتصادی، استفاده از خدمات توانمند‌سازی ارائه شده توسط اتاق بازرگانی اصفهان و شتاب دهنده صادرات بردار، امکان حضور در رویدادهای شبکه سازی اتاق بازرگانی، معرفی به شورای انتخاب صادرکننده نمونه استانی جهت انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه جوان، ترویج و معرفی به زیست بوم صادراتی ایران و … به اعضای این باشگاه ارائه می‌کند. یکی از اهداف بلند‌مدت این باشگاه، تشکیل شبکه‌ای قدرتمند از صادرکنندگان جوان و پر‌شور است که به تیم‌های تازه پذیرش شده در راستای رسیدن به هدف کمک نمایند.