اولین رویداد برآیند بردار

پس از یک دوره تلاش تیم های جوان و نوپا در عرصه صادرات، شتاب دهنده صادرات بردار، با افتخار اولین رویداد برآیند بردار را با حضور سرمایه گذاران و تامین کنندگان علاقمند به حوزه صادرات برگزار کرد. هدف از برگزاری این رویداد ضمن جذب سرمایه گذاران و تامین کنندگان معرفی تیم های برتر و موفق شتابدهنده به اکوسیستم صادراتی بوده است که این مهم با موفقیت صورت پذیرفت.

پس از یک دوره تلاش تیم های جوان و نوپا در عرصه صادرات، شتاب دهنده صادرات بردار، با افتخار اولین رویداد برآیند بردار را با حضور سرمایه گذاران و تامین کنندگان علاقمند به حوزه صادرات برگزار کرد.
هدف از برگزاری این رویداد ضمن جذب سرمایه گذاران و تامین کنندگان معرفی تیم های برتر و موفق شتابدهنده به اکوسیستم صادراتی بوده است که این مهم با موفقیت صورت پذیرفت.

در ادامه میتوانید تعدادی از تصاویر این رویداد را مشاهده کنید