برگزاری کارگاه اینکوترمز

شتاب‌دهنده تجارت بردار، کارگاه اینکوترمز را با حضور دکتر رحیم محترم برای تیم‌های دور سوم شتاب‌دهی صادرات برگزار کرد.

شتاب‌دهنده تجارت بردار، کارگاه اینکوترمز را با حضور دکتر رحیم محترم برای تیم‌های دور سوم شتاب‌دهی صادرات برگزار کرد. سری کارگاه های صادرات در راستای ارائه آموزش‌های تخصصی برای توانمند سازی تیم‌ها، برگزار می گردد.