برگزاری کارگاه تحقیقات بازار

تدریس این دوره 14 ساعته توسط یکی از اساتید به نام تحقیقات بازار، آقای دکتر انزلی چی صورت گرفت.

اولین کارگاه آموزشی دوره جدید شتاب‌دهنده تجارت بردار تحت عنوان کارگاه تحقیقات بازار برگزار شد. تدریس این دوره 14 ساعته توسط یکی از اساتید به نام تحقیقات بازار، آقای دکتر انزلی چی صورت گرفت. در دوره تحقیقات بازار تیم‌ها آموختند که چگونه با استفاده از ابزارهای موجود ورود به بازارهای مختلف را تحلیل کرده و بهترین بازار هدف را برای محصول خود انتخاب نمایند.