جلسه اختصاصی مدیریت مالی تیم ها

شتابدهنده صادراتی بردار طی بررسی هایی دریافت که یکی از چالش های اصلی تیم ها مبحث مدیریت مالی است.

به همین منظور جلسه ای با یکی از اساتید به نام مدیریت مالی برگزار کرد تا تیم ها ضمن طرح مشکلات خود، برای ارائه به سرمایه گذار آماده شوند.