حضور کارشناسان ITC در شتاب‌دهنده تجارت بردار

شتاب‌دهنده تجارت بردار در تاریخ 21 اردیبهشت 1401و به مدت دو روز، به عنوان همکار ITC در ایران، میزبان کارشناسان این مرکز در محل جدید شتاب‌دهنده بود

شتاب‌دهنده تجارت بردار در تاریخ 21 اردیبهشت 1401و به مدت دو روز، به عنوان همکار ITC در ایران، میزبان کارشناسان این مرکز در محل جدید شتاب‌دهنده بود. این مرکز دارای وظایف مشترک با سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل متحد است و تنها آژانس توسعه ای است که به طور کامل به حمایت از بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط اختصاص دارد.
در جلسه ای که کارشناسان این مرکز با تیم اجرایی شتاب‌دهنده تجارت داشتند موضوعاتی چون بررسی فرایند شتابدهی و بنچ مارکینگ، بررسی روشهای توسعه همکاری در جهت توسعه حضور تیم های بردار در بازارهای جهانی و مصاحبه با اعضای شورای راهبردی و کارکنان شتاب‌دهنده پیگیری شد.
کارشناس این مرکز نقاط قوت اصلی شتاب‌دهنده تجارت را ایجاد فرآیندی منسجم برای پذیرش تیم‌ها، قوت در فرآیند اصلی شتاب‌دهی، تیم اجرایی جوان و چابک و سیستم منتورینگ قوی بیان کرد.