سه شنبه صادراتی 5 مرداد

سه شنبه صادراتی 5 مرداد

جشن غدیر در اولین سه شنبه صادراتی مرداد ماه با حضور تیم های دور اول و دوم در فضایی متفاوت از سایر سه شنبه های صادراتی برگزار شد. در این جشن ضمن برگزاری مسابقه ای هیجان انگیز در زمینه صادرات تیم ها در فضایی کاملا دوستانه به بحث و گفتگو درمورد فعالیت های خود پرداختند. در آخر از تیم ها خواسته شد تا آینده ای که برای فعالیت های خود ترسیم می کنند را در دفترچه چشم انداز تیم های بردار یادداشت کنند.

سه شنبه صادراتی 5 مرداد