سه شنبه صادراتی

در دنیای امروز که استفاده از فضای مجازی ناگزیر به نظر می رسد، عدم توجه به فرصت هایی که در این فضا وجود دارد می تواند خود مانعی در برابر رشد باشد.

بر همین اساس شتابدهنده صادراتی بردار بر آن شد تا در سه شنبه صادراتی تاریخ 11 خرداد به چالش مهم دیجیتال مارکتینگ بپردازد.

در این جلسه با بهره گیری از حضور متخصصان حوزه دیجیتال مارکتینگ؛ آقایان مهندس محمد رضا شیخ بهایی، مهرزاد ربیع و محمد امین حسامی تیم ها به رفع مشکلات خود در این فضا پرداخته و از مشاوره این اساتید بزرگوار بهره مند شدند.