نحوه ارائه در دمودی

ائه در دمودی با ارائه‌های دانشگاهی تفاوت زیادی دارد که یکی از آن‌ها کوتاه بودن زمان برای جذب مخاطب است. در این ارائه فرد ارائه دهنده باید بتواند در 7 دقیقه جذاب ترین و مهم ترین نکات کسب و کار خود را به نحوی بیان کند که افراد حاضر در جلسه برای گرفتن اطلاعات بیشتر مشتاق شوند.

ارائه در دمودی با ارائه‌های دانشگاهی تفاوت زیادی دارد که یکی از آن‌ها کوتاه بودن زمان برای جذب مخاطب است. در این ارائه فرد ارائه دهنده باید بتواند در 7 دقیقه جذاب ترین و مهم ترین نکات کسب و کار خود را به نحوی بیان کند که افراد حاضر در جلسه برای گرفتن اطلاعات بیشتر مشتاق شوند. به همین منظور در شتابدهنده صادرات بردار از یک مربی مطرح و با تجربه در زمینه pitch deck دعوت شد تا در جلسات منظم با تیم‌ها به آنان در آماده سازی یک ارائه تاثیر گذار و استاندارد کمک کند.