سه شنبه صادراتی

یکی از بزرگترین نیازمندی تیم ها در روز دمودی که باعث رد یا قبول آن ها در نظر سرمایه گذار می شود، نحوه ارائه و آشنایی با مدل های سرمایه گذاری است.

بر همین اساس شتابدهنده صادراتی بردار در دورهمی سه شنبه های صادراتی این هفته مباحثی همچون نحوه تهیه فایل ارائه، ویژگی های فرد ارائه دهنده، نحوه بیان، زبان بدن و … به تیم ها آموزش داده شد.