جلسه آمادگی تیم ها برای دمودی

در تمام شتابدهنده های سراسر دنیا، دمو دی رویدادی بزرگ و سرنوشت ساز برای آینده کاری تیم ها محسوب می شود که افراد خود را برای ارائه هر چه بهتر در این روز خود را آماده می سازند.

در دمو دی تیم ها در تلاشند تا با یک ارائه منطقی و اصولی نظر سرمایه گذار را به خود جلب نمایند.

بنابراین آمادگی برای این روز بزرگ خواسته تمام تیم ها است. از این رو شتابدهنده صادراتی بردار در روز پنجشنبه 13 خرداد جلسه ای تدارک دید تا اصول و ترفندهای ارائه به سرمایه گذار و تامین کننده را به تیم ها بیاموزد.